Zapytanie ofertowe: „Zakup autobusu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni”

Opublikowano: 16 lutego 2023

Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni zaprasza do składania ofert cenowych na: „Zakup autobusu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni”.

I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup autobusu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni.
2. Wycenę należy sporządzić wg wymogów technicznych, stanowiących Załącznik nr 1.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony w terminie do 15 kwietnia 2023 roku.

III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw i sprzedaży autobusów.
2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedna ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmowa, z podaniem daty sporządzenia oraz podpis Oferenta.
3. Do oferty należy zataczyć kosztorys ofertowy skrócony.
4. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. Il, do formularza oferty należy załączyć podpisany załącznik nr 2, załącznik nr 3.
5. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 10:00
– elektronicznie na adres email: kontakt@ospchocznia.pl lub osobiście w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni, ul. Głowna 53, 34-123 Chocznia.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1-3.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1710).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiających ma prawo do zamiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuż termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe (PDF)
Formularz oferty – Autobus OSP Chocznia (DOC)
Formularz oferty – Autobus OSP Chocznia (PDF)